SalsaRotterdam Events

Het evenementenbureau van Rotterdam

Dagarrangementen in Rotterdam

Vrijgezellenfeesten in Rotterdam

›› More details

  • ....

Algemene Voorwaarden 2012


Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: De gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: De wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen
4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van gebruiker mag verwachten. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.
4.2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan gebruiker ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van gebruiker zijn, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gebruiker verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.6. Opdrachtgever is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.
4.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.8. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Gebruiker is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
6.3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij gebruiker de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 7.I Boekingsvoorwaarden
1. Na uw bevestiging via het boekingsformulier of per e-mail is wijziging in dag, tijden en aantal deelnemers niet meer kosteloos mogelijk. Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.
2. Wél kunt u vlak voor uw event extra personen opgeven. Deze service van ons is kosteloos.
3. Betaling is binnen 2 weken na boeken. Boekt u binnen twee weken vóór aanvang, dan is betaling uiterlijk op de eerstvolgende dag na de dag van boeken, in ieder geval vóór het uitje.
4. Zolang uw betaling niet binnen is, behouden wij ons het recht voor om -zonodig- tijdstippen e/o lokatie te wijzigen.
5. Bij 10 of meer personen, is uw bedrijfsevenement besloten. Bij particuliere boekingen voor 12 of minder personen is er kans op andere deelnemers. Het bij uw boeking opgegeven en door ons bevestigde aantal telt. In ieder geval blijft uw groep samen. 

Artikel 7.II: Annuleringsvoorwaarden

Artikel 8: Opzegging bij niet-eenmalige opdrachten
7.1. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
7.2. Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
7.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
7.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan gebruiker te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9: Wettelijke rente
9.1. Wettelijke rente is de rente die gebruiker volgens de wet kan vorderen van opdrachtgever die nalatig is in het voldoen van een geldsom.
9.2. De wettelijke rente voor handelstransacties is: 11,07 % per 1 juli 2008. Deze rente is van toepassing op alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling (handelstransacties).
9.3 De wettelijke rente voor consumententransacties is: 6 % per 1 januari 2007. Deze rente is van toepassing is op alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken (niet-handelstransacties).

Artikel 10: Wet Koop op Afstand
De Wet van Koop op Afstand is hier niet van toepassing omdat het gaat om het verrichten van diensten die het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreffen, waarbij wij ons -als dienstverlener- bij het sluiten van de overeenkomst ertoe verplichten deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

Artikel 11: Beeldopnames
Gebruiker kan tijdens de dienstverlening foto's, video/film- en geluidsopnames maken waarop deelnemers getoond worden. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt ten behoeve van promotie-doeleinden. Hiervoor geeft opdrachtgever aan gebruiker toestemming zodra hij gebruik maakt van de betreffende dienstverlening dan wel bij het aangaan van een overeenkomst tot de bedoelde dienstverlening.
Opdrachtgever dient voor het maken van foto's, video/film- en/of geluidsopnames van onze activiteiten, artiesten, entertainers, docenten en lokaties vóóraf van gebruiker schriftelijke toestemming te hebben verkregen.


Vestigingsadres SalsaRotterdam Events
Palladiostraat 1 (géén bezoekadres)
3066 AH Rotterdam

De arrangementen alsmede de danslessen vinden op andere lokaties plaats.

Geregistreerd bij de KvK Rotterdam: 24406064

laster 4s foamposites dark obsidian foamposites aqua jordan 7 for the love of the game chicago 10s jordan 3 New England Patriots Jersey cheap laster 4s jordan 10 chicago jordan 7 ftlog nike kd 7 wings New England Patriots Jersey louis vuitton outlet jordan 7 marvin the martian teal 4s lebron 12 court vision Tom Brady Jersey women's for the love of the game 7s oreo 4s foamposites dark obsidian jordan 3 foamposites aqua foamposites mirror bulls over broadway 10s laster 4s jordan 4 laster foamposites red october ftlog 7s oreo 4s jordan 3 jordan 4 teal marvin the martian 7s Tom Brady Jersey lebron 12 court vision for the love of the game 7s Russell Wilson Jersey foamposites metallic gold Tom Brady Jersey women's nike kd 7 wings jordan 3 jordan 4 laster jordan 7 for the love of the game foamposites red october foamposites metallic gold foamposites aqua louis vuitton outlet jordan 7 marvin the martian jordan retro 3 foamposites all star laster 4s foamposites all star teal 4s Tom Brady Jersey jordan 7 marvin the martian Seahawks Jerseys cheap New England Patriots Jersey Rob Gronkowski Jersey foamposites all star lady liberty 10s teal 4s lebron 12 all star Russell Wilson Jersey marvin the martian 7s foamposites red october nike free run lebron 12 all star metallic silver 5s jordan retro 3 foamposites mirror louis vuitton outlet lebron 12 court vision jordan 4 teal jordan 5 metallic silver jordan 4 oreo jordan 7 marvin the martian New England Patriots michael kors jordan 4 oreo Russell Wilson Jersey chicago 10s